Orechová potôň

Orechová Potôň

oficiálna stránka obce

Close

Novinky

Dokončila sa rekonštrukcia obecného úradu.

01. 10. 2018
                 Orechová Potôň získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia na projekt „Obnova obecného úradu“. Základným cieľom projektu bolo zabezpečiť obnovu obecného úradu v obci Orechová Potôň tak, aby sa znížila energetická náročnosť budovy v súlade s výzvou. Projekt obnovy obecného úradu v Orechovej Potôni pozostávala z nasledujúcich častí: - zateplenie obvodového plášťa - zateplenie strešného plášťa - komplexná výmena otvorových konštrukcií - návrh požiarnych rebríkov na ploché strechy - obnova komínového telesa - výmena strešných žlabov daždových odpadov, sanácia vetracích a kanalizačných otvorov - obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED -  fotovoltaické panely - príprava teplej vody - vetranie riešené vzduchotechnickými rekuperačnými jednotkami Pomocou uvedených opatrení plánovaná úspora energie na vykurovanie je 88,9 %, pričom energetická trieda budovy bude A1. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 935 441,93 Eur.    

Deň Obce 2018

02. 07. 2018
 Srdečne Vás pozývame na deň obce 7. júla 2018

Projekt Zberný dvor Orechová Potôň

26. 02. 2018
                                                                                                  V roku 2016 zo strany Ministerstva životného prostredia SR  bolo schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 402 036,21 Eur na projekt "Zberný dvor Orechová Potôň". Projekt bude financovaný Európskou úniou podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Hlavným zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov v obci Orechová Potôň. Projekt vytvorí podmienky a predpoklady na zlepšenie nakladania s odpadmi a s tým skvalitniť životné prostredie a ďalej vytvorí podmienky aj na zlepšenie propagácie v oblasti separovania odpadov. Dôraz je na vytvorení podmienok pre rozvoj efektívneho a trvale udržateľného nakladania s komunálnym odpadom. Hlavný cieľ  predkladaného projektu je investícia do infraštruktúry odpadového hospodárstva podporiť zefektívnenie existujúceho systému výstavba zberného dvora, nákup technológie do zberného dvora a zvyšovať informovanosť v oblasti odpadového hospodárstva. Vytvorením zberného dvora v obci dôjde k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov obce, ako aj k odstráneniu divokých skládok. Keďže podstatu obce tvoria rodinné domy so záhradami, vybudovanie zberného dvora, zabezpečovanie zberu a následné spracovanie BRO v pravom čase odstráni problém so súčasnou likvidáciou odpadu zo záhrad, jeho spaľovaním, čím sa zamedzí zamorovaniu obce a jej okolia nepríjemným dymom. Realizáciou predloženého projektu dôjde aj k čistote, upravenosti obce a jej okolia, ako aj k podpore celkového obrazu obce, či už v súvislosti s turistickým využitím oblasti v prepojení s aktivitami obce a dobrým menom obce, ktorá sa tak môže stať príkladom pre ďalšie obce v okolí. Samospráva obce cíti povinnosť vo vzťahu k obyvateľom obce zabezpečiť chod v obci a jej okolí tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.  

Začala sa rekonštrukcia obecného úradu.

08. 02. 2018
V rámci rekonštrukcie budú vymenené okná, dvere, osvetlenie. Zateplia sa steny a strecha. Budova bude vybavená rekuperačným vetraním. Rekonštrukciou získame modernú a energeticky efektívnu budovu.

Oznámenia

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00