Diósförgepatony

Diósförgepatony

község hivatalos oldala

Close

Újdonságok

Fák visszametszése

2019. 11. 15.
Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľnosti na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020 Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.   Ak ma vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný tuto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 30.11.2019 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania Údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu. Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pasme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zsdis.sk, Pri odstravovaní a okliešťovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany Životného prostredia (najmä zákona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov. Ak je z d6vodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dni pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov,  a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných Údajov. Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi Žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, as. Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujúci bezpečnosť alebo spoľahlivosť’ prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy ma zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred ďakuje za spoluprácu. Sprava energetických zariadení: Juh E-mail: odberatel@zsdis.sk Tel. číslo: 0850 333 999 Dátum zverejnenia výzvy: 15.11.2019 www.zsdis.sk    

Sorsunk: Magyar! Két felvonásos szerkesztett daljáték

2019. 11. 13.
Tisztelt Diósförgepatonyiak! A Csemadok Területi Választmánya valamint a községben, a Csemadok újra szervezésére alakult bizottság, Tisztelettel meghívja Önöket az ASziTa színjátszó csoport Sorsunk: Magyar! című két felvonásos szerkesztett daljátékára, melyet november 16-án szombaton 17 órától tekinthetnek meg, a helyi kultúrházban. A műsor után lehetőség nyílik a Csemadokba való belépésre is. A műsorra a belépödíj tetszőleges összegű. Mindenkit tisztelettel várunk!

Áramszünet

2019. 11. 12.
  Áramszünet – a lakosság tájékoztatása   Tájékoztatjuk községünk lakosait, hogy   2019. november 15-én (pénteken) 12:00 órától 14:00 óráig nem lesz villanyáram   Diósförgepatony következő utcáiban:     Bögöly utca   Tóparti utca   Templom utca   Rövid utca   Micsurin utca   Kis Micsurin utca   Új sor   Park utca   Förgei utca   és a Fűzfa utca 466-os házszámon.                                                                                   Diósförgepatonyi Községi Hivatal  

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére

2019. 11. 05.
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére I A választások napja és időpontja A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 02. 29. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. II Szavazati jog A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét, és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá. Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében. III Választhatóság joga [passzív választójog] A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a A Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik. A választhatóság akadálya a szabadságvesztés büntetésének töltése, szándékos bűncselekményért való elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból, jogképesség megvonása. IV A választás módja A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján. A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások ideje alatt annak területén kívül tartózkodik, és a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezi a szavazás lehetőségét,       V Szavazói igazolvány A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében. A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti személyesen, legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.) a község ügyfélfogadási ideje alatt. A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja. okirat formájában úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön, elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön. A község ezen célból a honlapján nyilvánosságra hozza a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet. Amennyiben a község nem rendelkezik honlappal, a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet a község hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé. A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait keresztnév és vezetéknév, személyi szám, állampolgárság, állandó lakcím (község, utca, házszám), levelezési cím, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt. kérelmező által felhatalmazott személy közvetítésével kérelmezni lehet a szavazói igazolvány kiadását legkésőbb a választások előtti napon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.). A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait keresztnév és vezetéknév, személyi szám, állampolgárság, állandó lakcím (község, utca, házszám). A község legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három napon belül elküldi a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére, hacsak a kérvényben nem ad meg más levelezési címet. A község a szavazói igazolványt „Saját kézbe“ küldi el ajánlott küldemény formájában a kérvényben megadott címre. Amennyiben a választópolgár írásos, vagy elektronikus módon beadott kérelmében közli, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben közölnie kell annak kereszt- és vezetéknevét, valamint a személyi igazolvány számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolni.   VI Postai úton történő szavazás A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig írásban (okirat formájában) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb) A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe. elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2020. 01.10.) A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe. A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait: keresztnév és vezetéknév, személyi szám, állandó lakhely: külföldi lakhely címe. Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot, szavazólapokat, válaszborítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ feliratot, a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét), a szavazás módjáról való tájékoztatást. A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti. A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 01.10.) kerültek kézbesítésre. *** A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal kapcsolatos további információk az alábbi honlapon találhatók www.minv.sk/?volby-nrsr    

Értesítések

Tennivalók vészhelyzet esetén

Az emberek sokszor nincsenek tisztában az életüket, egészségüket fenyegető kockázatokkal, veszélyekkel, csak a rendkívüli eseményekkor, balesetekkor, természeti katasztrófáknál szembesülnek vele.
Ilyenkor általában a félelem, a tehetetlenség lesz úrrá az emberen. Hirtelen nem is tudja, mit kellene cselekednie. A mellékletben talaálható dokumentumokból segítséget kaphat az tennivalókról

Községi hivatal

Diósförgepatony 281, 93002
Telefon: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Ügyfélfogadás

Hétfő
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Kedd
8:00 - 12:00
 
Szerda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Csütörtök
8:00 - 12:00
Péntek
8:00 - 12:00