Úradná tabuľa

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VIESKA

Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Vieska bude v zmysle ustanovení § 1 stavebného zákona komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho úze