Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov

Close

Informácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.

  1. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a §5  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k)  a § 56 ods. 2 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 03 02. 2020 doručením oznámenia o zmene navrhovateľom    Výcvikové zariadenie pre vodičov, s. r. o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava 
  2. Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
  3. Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: Povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
  4. Neuvádzame
  5. Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  www.enviroportal.sk na odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-galerie-objektu-so-06-riadiaca-veza-vycvikoveho-zariadenia-p

Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

  1. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods.8) zákona na adresu:

Okresný úrad Dunajská Streda

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán

Obec Orechová Potôň

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00