Novinky

Close

Jarné upratovanie

04. 04. 2019
9. apríla 2019   Zbierame: elektroodpad - biela technika /domáce spotrebiče, práčky/, čierna technika / televízory, videá/, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď.   Nezbierame:  rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad   Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu. Ďakujeme.  

Info o voľbe prezidenta SR - email na doručovanie

08. 02. 2019
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR: obec@orechovapoton.sk         Zverejnené 31.1.2019

Separácia umelej hmoty

25. 01. 2019
Chcel by som sa Vami ako už každý rok podeliť o niekoľko myšlienok, čo sa týka separácie umelej hmoty, aby sme predišli nedorozumeniam. Väčšina obyvateľov ešte stále zbiera plastový odpad a nie druhotnú surovinu.  Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu, aj ich recyklujú. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Je ešte jeden problém, kedy plasty možno nie sú znečistené, alebo degenerované, ale zatiaľ ich nerecyklujú. V budúcnosti neodvezieme také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Prosím Vás, aby ste organizovali inštruktáž, vyvesili na nástenku, uverejnili  v obecných novinách, na webstránke obce, v obecnej televízií,  v rozhlase nasledujúce vysvetlenie: Zbierame: PET fľaše od nápojov PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky, šampóny,....) Obalová fólia číra, reklamné tašky, Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť ich vedľa vriec) Umelohmotné predmety z domácností  ( detské hračky bez železa,....) Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb TetraPack (obaly od mlieka a džúsov,.....)   Nezbierame: Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso, kvetináče Vrecúška od sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška Degenerované, zašpinené predmety Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady Kanistre, fľaše od motorových olejov Fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle.../, agrofólia Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie Bazény, polievacie hadice, topánky Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov Polystyrén Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou..... Umelohmotné časti elektrospotrebičov ( tieto patria medzi elektroodpady) Ďalšie dôležité informácie: Zbierame len priesvitné vrecia, lebo obyčajne v tmavých, nepriesvitných vreciach sú také odpady, ktoré nezbierame.       Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.       Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.       Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.  

Obec Orechová Potôň získalo nenávratné finančné prostriedky na domáce kompostéry

24. 01. 2019
Obec Orechová Potôň získalo nenávratné finančné prostriedky vo výške 90 915 € v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň“. Hlavným cieľom projektu je podpora predchádzania vzniku odpadu. Každý obyvateľ SR žijúci v rodinnom dome ročne vyprodukuje priemerne 331 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorí bioodpad až 45%. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových  odpadov, drevených pilín, kuchynského odpadu atď. Faktom je, že najlepším spôsobom, ako môžeme hospodáriť s odpadom, je predchádzanie jeho vzniku. Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy. Obec zakúpil kvalitné kompostéry.  O presnom postupe vyžiadania kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad vás budeme informovať v ďalšom článku.  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

18. 01. 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky   Informácie pre voliča     Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

UPOZORNENIE na podvodníkov

22. 10. 2018
              UPOZORNENIE   Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané ďalšie nové prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Podvodníci si vymyslia príbehy, ktorými sa snažia získať dôveru seniorov a vylákať od nich svoje úspory.  Volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely.  V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, keď podvodníci volajú aj v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách a predstavujú sa ako lekári. Seniorom oznámia, že ich syn alebo vnuk spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk, alebo je po operácii a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie spôsobenej škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, lebo ich príbuzný ,môže mať z toho problémy,  môže ísť do väzenia, lebo zistili, že šoféroval pod vplyvom alkoholu a pri nehode ťažko zranil aj inú osobu. Pre peniaze si páchatelia chodia osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby ich priniesli na určené miesto, sú prípady, kedy k seniorom pošlú taxík. V súčasnej dobe však podvodníci žiadajú seniorov, aby peniaze zasielali na konkrétne účty v bankách (najmä v Tatra banke) alebo ich posielali cez finančnú službu Western Union (najmä v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu páchatelia oznámia seniorom v telefóne alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia seniorom aby nikomu nehovorili na aký účel potrebujú peniaze. Preto, 1. neverte neznámym osobám, ktoré Vás telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od Vás peniaze, 2.  skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overte telefonicky u svojich príbuzných – OBRATOM IM ZAVOLAŤ, 3.  nevyberajte svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte, nevkladajte peniaze na cudzie účty a neposielajte neznámym osobám peniaze cez finančnú službu Western Union,   4.  v týchto prípadoch ihneď kontaktujte políciu na čísle 158. Ďalej Vás upozorňujeme, že podvodníci často sa vydávajú za pracovníkmi vodární, elektrární a plynární. Preto majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov. Preto, ak niekto tvrdí, že Vám doniesol naspäť preplatok alebo treba zaplatiť nedoplatok na mieste, ihneď  kontaktujte políciu na čísle 158.          

Dokončila sa rekonštrukcia obecného úradu.

01. 10. 2018
                 Orechová Potôň získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia na projekt „Obnova obecného úradu“. Základným cieľom projektu bolo zabezpečiť obnovu obecného úradu v obci Orechová Potôň tak, aby sa znížila energetická náročnosť budovy v súlade s výzvou. Projekt obnovy obecného úradu v Orechovej Potôni pozostávala z nasledujúcich častí: - zateplenie obvodového plášťa - zateplenie strešného plášťa - komplexná výmena otvorových konštrukcií - návrh požiarnych rebríkov na ploché strechy - obnova komínového telesa - výmena strešných žlabov daždových odpadov, sanácia vetracích a kanalizačných otvorov - obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED -  fotovoltaické panely - príprava teplej vody - vetranie riešené vzduchotechnickými rekuperačnými jednotkami Pomocou uvedených opatrení plánovaná úspora energie na vykurovanie je 88,9 %, pričom energetická trieda budovy bude A1. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 935 441,93 Eur.    

Deň Obce 2018

02. 07. 2018
 Srdečne Vás pozývame na deň obce 7. júla 2018

Projekt Zberný dvor Orechová Potôň

26. 02. 2018
                                                                                                  V roku 2016 zo strany Ministerstva životného prostredia SR  bolo schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 402 036,21 Eur na projekt "Zberný dvor Orechová Potôň". Projekt bude financovaný Európskou úniou podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Hlavným zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov v obci Orechová Potôň. Projekt vytvorí podmienky a predpoklady na zlepšenie nakladania s odpadmi a s tým skvalitniť životné prostredie a ďalej vytvorí podmienky aj na zlepšenie propagácie v oblasti separovania odpadov. Dôraz je na vytvorení podmienok pre rozvoj efektívneho a trvale udržateľného nakladania s komunálnym odpadom. Hlavný cieľ  predkladaného projektu je investícia do infraštruktúry odpadového hospodárstva podporiť zefektívnenie existujúceho systému výstavba zberného dvora, nákup technológie do zberného dvora a zvyšovať informovanosť v oblasti odpadového hospodárstva. Vytvorením zberného dvora v obci dôjde k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov obce, ako aj k odstráneniu divokých skládok. Keďže podstatu obce tvoria rodinné domy so záhradami, vybudovanie zberného dvora, zabezpečovanie zberu a následné spracovanie BRO v pravom čase odstráni problém so súčasnou likvidáciou odpadu zo záhrad, jeho spaľovaním, čím sa zamedzí zamorovaniu obce a jej okolia nepríjemným dymom. Realizáciou predloženého projektu dôjde aj k čistote, upravenosti obce a jej okolia, ako aj k podpore celkového obrazu obce, či už v súvislosti s turistickým využitím oblasti v prepojení s aktivitami obce a dobrým menom obce, ktorá sa tak môže stať príkladom pre ďalšie obce v okolí. Samospráva obce cíti povinnosť vo vzťahu k obyvateľom obce zabezpečiť chod v obci a jej okolí tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.  

Začala sa rekonštrukcia obecného úradu.

08. 02. 2018
V rámci rekonštrukcie budú vymenené okná, dvere, osvetlenie. Zateplia sa steny a strecha. Budova bude vybavená rekuperačným vetraním. Rekonštrukciou získame modernú a energeticky efektívnu budovu.

Voda zo studní je v Orechovej Potôni pitná

21. 12. 2017
Z dôvodu kontaminácie vody v studniach neďalekých obcí sme odobrali vzrorky vody z troch studní na území obce Orechová Potôň a dali sme ich vyšetriť do laboratória Západoslovenskej vodáreňskej spoločnosti. Testovali prítomnosť piatich druhov pesticídov. Vo všetkých vzorkách našli atrazin, ale iba v množstve vyhovujúcej platnej legislatíve. Odobrali sme vzorky z vrtanej studne pri škole, z jednej narážanej studne na Mičurínskej ulici a z jednej narážanej studne na Dolnej ulici. Limitná hodnota pre atrazin je 100 ng/l Výsledky skúšok: Školská studňa - 59,9 ng/l Mičurínska ulica - 41,5 ng/l Dolná ulica - 53,5 ng/l  
  • <
  • 2 of 2
  •  

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00