Novinky

Close

Informácie o koronavíruse 2020.03.16

16. 03. 2020
Vážení občania! Obec Orechová Potôň vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiada každého obyvateľa obce, aby do obchodu, na poštu alebo úrad išiel výlučne len v ochrannom rúšku a len vtedy, ak je to naozaj potrebné. Chodbu kultúrneho domu každý večer dezinfikujeme ozónom. Zásobovanie všetkých troch obchodov, v ktorom sa predávajú potraviny, je bezproblémové. Nakoľko nie sú k dispozícii ochranné rúška, žiadame Vás, aby sme sa zjednotili a vyrobili ich. Tieto rúška nás neochránia od nákazy, no pomáhajú nám v tom, aby sme my nešírili ďalej tento vírus. Ten, kto môže nám pomáhať materiálom, gumovou páskou alebo prácou, nech skontaktuje obecný úrad na telefónnom čísle 031 554 33 32. Detské ihriská sme nezatvorili, no žiadame Vás, aby ste ich nepoužívali vo veľkých skupinách. Obecný úrad až do odvolania bude fungovať v obmedzenom režime, osobná návšteva je možná len v opodstatnenom prípade, po predbežnom zosúladení, resp. informujeme Vás, že sa prerušuje aj fungovanie zberného dvora. Aktuálne informácie nájdete na oficiálnej vládnej webstránke o koronavíruse, na korona.gov.sk.  

Informácie o koronavíruse

13. 03. 2020
Na nasledujúcich stránkach nájdete oficiálne informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 Webstránka krízového štábu SR - https://korona.gov.sk/ Úrad verejného zdravotníctva - www.uvzsr.sk Ministerstvo zdravotníctva - www.health.gov.sk Ministerstvo vnútra - www.minv.sk Ministerstvo zahraničných vecí - www.mzv.sk Úrad vlády - www.vlada.gov.sk  

Oznam o preventívnych opatreniach proti koronavírusu

12. 03. 2020
Informujeme našich obyvateľov, že obecný úrad od 16. marca 2020 (pondelok) až do odvolania bude fungovať v obmedzenom režime, osobná návšteva je možná len v opodstatnenom prípade, po predbežnom zosúladení, resp. informujeme Vás, že sa prerušuje aj fungovanie zberného dvora. Žiadame obyvateľov, aby so zamestnancami obecného úradu komunikovali telefonicky (031/554 33 32, 0911 543 332), elektronickou cestou, prostredníctvom pošty alebo emailom (obec@orechovapoton.sk). Žiadame vás, aby ste pri plnení finančných záväzkov voči samospráve alebo firme Previ uprednostnili úhrady prostredníctvom bankového prevodu alebo pošty.     Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života: - Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov). - Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk. - Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania. - Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí. - Zatvorenie škôl a školských zariadení. - Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení. - Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu). - Zatvorené budú bary, reštaturácie, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky. - Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.      

Projekt: Cyklistická cesta Orechová Potôň

22. 01. 2020
Projekt: Cyklistická cesta Orechová Potôň Cieľ: Výstavba Cyklistickej komunikácie v rámci katastrálneho územia obce v celkovej dĺžke 2,51 km. Prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklistickej komunikácie spájajúcej obec Orechová Potôň s lokálnym hospodárskym centrom sa prispeje k zlepšeniu kvality života a poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. Prijímateľ: Nenávratný finančný príspevok: Výška finančnej podpory z EÚ: Obec Orechová Potôň 387 439,58 EUR 346 656,47 EUR

Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov

15. 11. 2019
Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľnosti na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020 Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.   Ak ma vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný tuto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 30.11.2019 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania Údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu. Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pasme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zsdis.sk, Pri odstravovaní a okliešťovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany Životného prostredia (najmä zákona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov. Ak je z d6vodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dni pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov,  a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných Údajov. Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi Žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, as. Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujúci bezpečnosť alebo spoľahlivosť’ prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy ma zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred ďakuje za spoluprácu. Sprava energetických zariadení: Juh E-mail: odberatel@zsdis.sk Tel. číslo: 0850 333 999 Dátum zverejnenia výzvy: 15.11.2019 www.zsdis.sk    

Prerušenie distribúcie elektriny

12. 11. 2019
  Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti   Informujeme obyvateľov našej obce, že   dňa 15.11.2019 (v piatok), v čase od 12:00 hod. do 14:00 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice v obci Orechová Potôň:     Dolná ulica   Jazerná ulica   Kostolná ulica   Krátka ulica   Mičurínska ulica   Malá Mičurínska ulica   Nový rad   Parková ulica   Ulica Förge   a súp. č. Vŕbová ulica 466                                                                        Obecný úrad Orechová Potôň  

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča

05. 11. 2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. III Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je Ÿ   výkon trestu odňatia slobody, Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. IV Spôsob voľby Volič môže voliť na území Slovenskej republiky Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak Ÿ   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, Ÿ   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. V Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.   Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi Ÿ   meno a priezvisko, Ÿ   rodné číslo, Ÿ   štátnu príslušnosť, Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi Ÿ   meno a priezvisko, Ÿ   rodné číslo, Ÿ   štátnu príslušnosť, Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. VI Voľba poštou Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.   elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, Ÿ adresu trvalého pobytu, Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, Ÿ hlasovacie lístky, Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa, Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania. Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020). *** Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr  

Jarné upratovanie

04. 04. 2019
9. apríla 2019   Zbierame: elektroodpad - biela technika /domáce spotrebiče, práčky/, čierna technika / televízory, videá/, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď.   Nezbierame:  rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad   Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred domom ráno na 7,30 hodinu. Ďakujeme.  

Info o voľbe prezidenta SR - email na doručovanie

08. 02. 2019
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR: obec@orechovapoton.sk         Zverejnené 31.1.2019

Separácia umelej hmoty

25. 01. 2019
Chcel by som sa Vami ako už každý rok podeliť o niekoľko myšlienok, čo sa týka separácie umelej hmoty, aby sme predišli nedorozumeniam. Väčšina obyvateľov ešte stále zbiera plastový odpad a nie druhotnú surovinu.  Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu, aj ich recyklujú. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Je ešte jeden problém, kedy plasty možno nie sú znečistené, alebo degenerované, ale zatiaľ ich nerecyklujú. V budúcnosti neodvezieme také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Prosím Vás, aby ste organizovali inštruktáž, vyvesili na nástenku, uverejnili  v obecných novinách, na webstránke obce, v obecnej televízií,  v rozhlase nasledujúce vysvetlenie: Zbierame: PET fľaše od nápojov PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky, šampóny,....) Obalová fólia číra, reklamné tašky, Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť ich vedľa vriec) Umelohmotné predmety z domácností  ( detské hračky bez železa,....) Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb TetraPack (obaly od mlieka a džúsov,.....)   Nezbierame: Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso, kvetináče Vrecúška od sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška Degenerované, zašpinené predmety Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady Kanistre, fľaše od motorových olejov Fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle.../, agrofólia Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie Bazény, polievacie hadice, topánky Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov Polystyrén Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou..... Umelohmotné časti elektrospotrebičov ( tieto patria medzi elektroodpady) Ďalšie dôležité informácie: Zbierame len priesvitné vrecia, lebo obyčajne v tmavých, nepriesvitných vreciach sú také odpady, ktoré nezbierame.       Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.       Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.       Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.  

Obec Orechová Potôň získalo nenávratné finančné prostriedky na domáce kompostéry

24. 01. 2019
Obec Orechová Potôň získalo nenávratné finančné prostriedky vo výške 90 915 € v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň“. Hlavným cieľom projektu je podpora predchádzania vzniku odpadu. Každý obyvateľ SR žijúci v rodinnom dome ročne vyprodukuje priemerne 331 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorí bioodpad až 45%. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových  odpadov, drevených pilín, kuchynského odpadu atď. Faktom je, že najlepším spôsobom, ako môžeme hospodáriť s odpadom, je predchádzanie jeho vzniku. Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy. Obec zakúpil kvalitné kompostéry.  O presnom postupe vyžiadania kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad vás budeme informovať v ďalšom článku.  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

18. 01. 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky   Informácie pre voliča     Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
  • <
  • 2 of 3
  • >

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00