Rekonštrukcia viacúčelového ihriska pre obec Orechová Potôň.

Close

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Orechová Potôň

Adresa organizácie: Obecný úrad, 930 02 Orechová Potôň Kostolná ulica 281

Krajina: Slovenská republika

IČO : 00305669

Kontaktná osoba:

Tibor Tóth – projektový manažér

Telefón:   0905 28 18 56                                                         

E-mail: pm [at] orechovapoton.sk

  1.   Druh obstarávateľa: § 7 ods.1. b,  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
  1.   Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou - verejná súťaž s výzvou na predkladanie cenových ponúk- nie bežne dostupné na trhu – - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska pre obec Orechová Potôň.
  1. Predmet obstarávania: práca –  Práca – CPV:

45212220-4 Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení - rekonštrukcia viacúčelového ihriska pre obec Orechová Potôň.

  1. Predpokladaná hodnota zákazky  13,000 EUR  s DPH.
  1. Technické požiadavky a bezpečnostné požiadavky,  musia byť splnené.

Čiastočná výmena umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku - čiastočná demontáž starého koberca, hlavne okolo vyznačených čiar, vyrovnanie štrkodrvy, podkladovej vrstvy pod kobercom, montáž nového koberca vrátane čiar, pieskovanie, výplň koberca granulátom.

Povrch ihriska - výmena starého koberca /vrátane čiar/ na miestach kde je to potrebné

Položenie nového koberca, pieskovanie a granulát.

Povrch ihriska je umelý trávnatý koberec WINNER 40/160 multifunkčný o rozmeroch 33x18m (615 m2), výška vlasu 40 mm. Značenie spracovanie čiar žltej farby a bielej farby, stredová čiara, bránková čiara.

Čiarovanie – Futbal biela, volejbal žltá

Granulát - výplň koberca tvorí granulát 8-11kg/m2

 

Materiál na konštrukciu ihriska: siete a uchytenie

Sieť Brána oko 120x120mm 4x2x1,5x1,9m z 2 ks

Sieť 0 4,23 /š/ x 0,90 m 33x18m z 2 ks

Sieť 1 1,55/š/ x 2,00 m 33x18m z 4 ks

Sieť 2 2,38/š/ x 1,50 x 2,00 m 33x18m z 4 ks

Sieť 3 2,38/š/ x 1,00 x 1,50 m 33x18m z 4 ks

L 2,70 m L+O 2,50 m Brána /cena lana 2,5€/bm// 4x2 m č 2 ks

L 2,90 m L+O 2,70 m 4,23 /š/ x 0,90 m 33x18m č 4 ks

L 1,20 m L+O 1,00 m 1,55/š/ x 2,00 m 33x18m č 4 ks

L 2,30 m L+O 2,10 m 2,38/š/ x 1,50 x 2,00 m 33x18m č 4 ks

L 2,30 m L+O 2,10 m 2,38/š/ x 1,00 x 1,50 m 33x18m č 4 ks

 

Lanká - výmena poškodených, doplnenie chýbajúcich

Háčiky - výmena poškodených, doplnenie chýbajúcich

7. Termín realizácie a zmluvné vzťahy

Víťazný uchádzač zrealizuje predmet zákazky najneskôr do 15.04.2020 Na predmet zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.. Na dodané diely sa vyžaduje záručná doba 24 mesiacov. Na vykonané práce sa vyžaduje záručná lehota 36 mesiacov.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. Na predmet zákazky nebude použitá elektronická aukcia.

9. Lehota a spôsob predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je 05.03.2020 do 12:00 hod. Termín vyhodnotenia je o 13:00 hodín 05.03.2020, Ponuky treba zaslať elektronicky – e-mail: pm [at] orechovapoton.sk. Návrh na plnenie kritérií, tvorí prílohu tejto výzvy. Ponuky treba poslať ako oscenované originály.

10. Všeobecné ustanovenia

Obhliadku multifunkčného ihriska je možné dohodnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu  z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam  obstarávateľa.

Obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola elektronicky zaslaná trom hospodárskym subjektom. Je uverejnené na webovej stránke obstarávateľa.  

 

V Orechovej Potôni, dňa 18.2.2020

 

                                                                                   ..............................................

                                                                                        Ing. Szilárd Gálffy

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00