Stavebný dozor pre stavebné práce Cyklotrasa bez hraníc

Close

Výzva na predkladanie cenových ponúk

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Orechová Potôň

Adresa organizácie: Obecný úrad, 930 02 Orechová Potôň Kostolná ulica 281

Krajina: Slovenská republika

IČO : 00305669

 

Kontaktná osoba:

Tibor Tóth – projektový manažér

Telefón:   0905 28 18 56

E-mail: pm [at] orechovapoton.sk

 

  1.   Druh obstarávateľa: § 7 ods.1. b,  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.   
  1.   Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou - verejná súťaž s výzvou na predkladanie cenových ponúk- nie bežne dostupné na trhu – Stavebný dozor.
  1. Predmet obstarávania: práca –  Práca – CPV:

71520000-9 Stavebný dozor (stavebno-technický dozor) pre stavebné práce realizované v rámci projektu s názvom:  Cyklotrasa bez hraníc – Mikroregión Dunajská Magistrála – Objekty 417-01, 417-02 Cesta Orechová Potôň.

  1. Predpokladaná hodnota zákazky  7.992,- EUR  s DPH.
  1. Opis obstarávania:

Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru (stavebno-technický dozor) pre stavebné práce realizované v rámci projektu s názvom: Cyklotrasa bez hraníc – Mikroregión Dunajská Magistrála – Objekty 417-01, 417-02 Cesta Orechová Potôň.

  1. Termín realizácie a zmluvné vzťahy

Víťazný uchádzač sa zaväzuje vykonať službu stavebno-technický dozor až do ukončenia stavby. Predpokladaná doba realizácie 3 mesiace. Na predmet zákazky bude vydaná objednávka a uzatvorená zmluva o dielo.

  1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. Na predmet zákazky nebude použitá elektronická aukcia.

  1. Lehota a spôsob predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je 30.04.2020 do 09:00 hod. Termín vyhodnotenia je o 10:00 hodín 30.04.2020, Ponuky treba zaslať elektronicky – e-mail: pm [at] orechovapoton.sk.

Návrh na plnenie kritérií, tvorí prílohu tejto výzvy.

Ponuky treba poslať ako oscenované originály.

Povinnou prílohou ponuky je doklad o odbornej spôsobilosti.

  1. Všeobecné ustanovenia

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam  obstarávateľa.

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola elektronicky zaslaná trom hospodárskym subjektom. Je uverejnené na webovej stránke obstarávateľa.  

 

V Orechovej Potôni, dňa 23.04.2020

                                                               

                                                                                        Ing. Szilárd Gálffy

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00