Verejné obstarávanie na Bytové domy pre 3 x 6 bytových jednotiek. bežného štandardu v obci Orechová Potôň

Close

Verejné obstarávanie na  Bytové domy pre   3 x 6 bytových jednotiek. bežného štandardu v obci Orechová Potôň

Projektovú dokumentáciu si môžete stiahnúť kliknutím na link:

https://drive.google.com/file/d/1R5DbN4_7V82gjHhBRVPWwGURqHlI3V35/view?u...

-----------------------------------

Otázka 1:

Dobrý deň, ako záujemca o vypracovanie CP k predmetu zákazky "Vystavba najomneho bytoveho domu 3x6 bytovych jednotiek" by sme chceli verejného obstarávateľa požiadať o doplnenie, resp. zverejnenie portálu cez ktorý sa bude uskutočňovať  verejné obstarávanie na uvedenú zákazku (komunikácia, žiadosť o vysvetlenie, predkladanie ponúk a podobne).

Odpoved 1:

Celá komunikácia bude prebiehať cez emailovú adresu pm [at] orechovapoton.sk. Odpoveď na každú prijatú otázku bude rozposlaná všetkým záujemcom, otázky aj odpovede budú zverejnené na adrese:

https://www.orechovapoton.sk/verejne-obstaravanie-na-bytove-domy-pre-3-x-6-bytovych-jednotiek-bezneho-standardu-v-obci-orechova#

Ponuky treba predkladať /zaslať/ na emailovú adresu pm [at] orechovapoton.sk

------------------------------------------------------------------------

Otázka 2:

Žiadosť o nápravu k súťaži: „Výstavba nájomného bytového domu 3x6 bytových jednotiek“, zverejnenej vo Vestníku č. 15/2019 – 22.01.2019, pod značkou 1423 – WYP.

V predmetnej výzve je uvedené že ponuky sa musia posielať elektronicky, avšak nie je špecifikované, ktorú elektronickú podobu informačného systému, ktorého sa verejné obstarávanie realizuje si verejný obstarávateľ zvolil. Zároveň upozorňujeme že doručovanie dokumentov prostredníctvom emailovej komunikácie nie je možné považovať za elektronické doručovanie podľa zákona o e-Governmente, ani podľa § 20 ods. 1 a nasl. verejnom obstarávaní, Týmto žiadame o upresnenie formy zaslania ponuky
Ďalej žiadame o upresnenie dĺžky trvania zákazky, uvedenej v Oddiely II: bod 11.2.7): Trvanie v dňoch: 24, Predpokladáme, Že sa jedná o chybu v písaní a žiadame o opravu.
V Oddiely IV: Postup. bod IV.2.2) je uvedené lehota prekladanie ponúk: 11.02.2019 00:08. Prosíme o upresnenie lehoty konkrétne zmenu časového údaju, nakoľko sa pravdepodobne jedná o chybu v písaní.

-----------------------------------

Odpoved 2:

NÁPRAVA
Náprava k verejnej zákazke uverejnenej vo Vestníku č, 15/2019 – 22.1.2019, pod značkou 1423 – WYP s názvom: Výstavba nájomného bytového domu 3 x 6 bytových jednotiek.
Správne znenie:
Bod
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24;
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2019 08:00
Ponuky predkladané elektronicky e-mailom, (adresa pm [at] orechovapoton.sk ) osobne alebo poštou ( CD, USB,) budú zabezpečené zodpovednou osobou aby nemohol mať nikto prístup k materiálom uchádzačov, bude podchytený presný čas doručenia a aby nemohli ponuky byť otvorené len v čase na otváranie ponúk. Možnosť doručenia osobne alebo poštou je umožnené v prípade neuspokojivého chránenie materiálov heslom, kódom, šifrovaním. Preto súhlasíme s tým aby bol aj v papierovej forme poštou zaslaný, alebo osobne doručený: Samostatný list cenovej ponuky a výkaz – výmer v obálke označenej adresou verejného obstarávateľa, adresa uchádzača a s označením obálky „verejná súťaž nájomné domy – neotvárať“
23. Otváranie ponúk
23.1. Verejné otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.02.2019 o 10,00 hod.
 
--------------------------------------------------------------------
 
Otázky a vysvetlenie súťažných podkladov 31.1.2019
 

Otázka č. 1

Názov zákazky je vo výzve "Výstavba nájomného bytového domu 3x6 bytových jednotiek", v súťažných podkladoch (ďalej len "SPI') sa na rôznych miestach vyskytuje iný - napr. prvá strana SP a príloha č. 1 hovorí o predmete zákazky "Bytové domy pre 3x6 bytových jednotiek bežného štandardu v obci Orechová Potôň, bod 2.4. SP hovorí o predmete zákazky "Bytové domy pre 18 b.j. v obci Orechová Potôň", príloha č. 3 SP hovorí o predmete zákazky "Nájomné byty v obci Orechová Potôň”. Takéto rôzne označovania predmetu zákazky sú značne mätúce. Môže verejný obstarávateľ uviesť, ktorý názov je záväzný, a teda má byť jednotne uvedený vo všetkých častiach ponuky?

Odpoveď č. 1

Názov zákazky: Výstavba nájomného bytového domu 3x6 bytových jednotiek

 

Otázka č. 2

Lehota viazanosti ponuky je vo výzve, v odd. IV. bod IV.2.6, uvedená do 31.07.2019, v SP v bode 20.1. je uvedená do 30.09.2019. Môže verejný obstarávateľ uviesť uvedené do súladu?

Odpoveď č. 2

Lehota viazanosti ponúk je do 30.09.2019

 

Otázka č. 3

V bode 7.6 SP je uvedené, že "pri použití vzorových formulárov obsiahnutých v prílohe týchto Súťažných podkladov uchádzači ich majú vyplniť čitateľne paličkovým písmom — neodporúča sa používať editovateľnú verziu s cieľom uľahčenia kontroly dokumentov." Trvá verejný obstarávateľ na tejto podmienke? Ak áno, môže uviesť zdôvodnenie?

Odpoveď č. 3

Na podmienke netrváme

 

Otázka č. 4

V bode 14.1 SP Ponuka - obsah, je uvedené len preukázanie splnenia podmienok účasti s odkazom na výzvu a časť A.2 súťažných podkladov (časť A.2 nie je v SP uvedená). Ostatné dokumenty nie sú uvedené. Týmto žiadame verejného obstarávateľa o určenie všetkých dokumentov obsahu ponuky, ktoré majú tvoriť ponuku uchádzača.

Odpoveď č. 4

Podmienky účasti:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži:

1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených oskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v elektronickej forme. To znamená že uchádzač si môže vyžiadať požadovaný dokument v elektronickej forme od vydávajúceho úradu, alebo vlastní dokumenty, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk a tieto zoskenuje do elektronickej formy najvhodnejšie do formátu pdf. a tie použije na preukázanie podmienok účasti. Uchádzač zoskenuje všetky strany dokumentu tak, aby bolo možné overiť jeho platnosť a u kópií, ich overenie v povolenej lehote. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:

2.1.1.výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,(štatutár(i), členovia dozorného orgánu, prokurista a právnická osoba)

2.1.2.potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár

2.1.3.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár

2.1.4.potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

2.1.5.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.2.Uchádzač nepredkladá

2.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra), ktorý je prístupný na portáloch verejnej správy SR.

2.3.Doklady podľa bodov 2.1.1. až 2.1.5. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z.).

2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 2.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR.

2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z verejnej súťaže vylúčený.

2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčený.

 

Otázka č. 5

Bod III.2.3 výzvy hovorí o povinnosti uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky. Kedy vzniká táto povinnosť a akým spôsobom má uchádzač predložiť uvedené informácie?

Odpoveď  č. 5

Kvalifikácia pracovníkov:

Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním pozemné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad

vystavovaný v členských krajinách ES). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.

 

Otázka č. 6

Návrh zmluvy o dielo - článok I., bod 7. hovorí: "Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania tejto zmluvy predložiť objednávateľovi výkaz výmer a rozpočet k dielu realizovanému podľa tejto zmluvy zostavený podľa predloženej cenovej ponuky.” Chápeme správne, že ocenený výkaz výmer nie je súčasťou ponuky uchádzača a uchádzač predloží len vyplnený návrh na plnenie kritérií?

Odpoveď č. 6

K návrhu zmluvy o dielo má byť priložený výkaz výmer a rozpočet ako prílohy. Samozrejme ocenený výkaz výmer musí byť súčasťou ponuky uchádzača spolu aj s návrhom na plnenie kritérií.

 

Otázka č. 7

Návrh zmluvy o dielo - článok l., bod 8. hovorí: "Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri vybavovaní stavebného povolenia." Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, akú súčinnosť má v uvedenej veci zhotoviteľ objednávateľovi poskytnúť?

Odpoveď č. 7

Táto veta sa neuplatní, bude stornovaná, vynechaná.

 

Otázka č. 8

Návrh zmluvy o dielo - článok II., bod 3., posledná veta, hovorí, že objednávateľ nie je zodpovedný za tok finančných zdrojov. Môže verejný obstarávateľ poskytnúť výklad tohto bodu?

Odpoveď č. 8

Dielo je financované z prostriedkov čerpaných od Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy a výstavby SR – keď objednávateľ nedostane podporu a dotáciu stavba sa neuskutoční. Od  Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy a výstavby SR závisia finančné toky.

 

Otázka č. 9

Návrh zmluvy o dielo - článok III., bod 1. hovorí, že "Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo aj vrátane kolaudácie najneskôr do 31.07.2021". K tomuto bodu žiadame zodpovedať 2 otázky:

a)            v prípade, že stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané neskôr ako 01.08.2019 a zhotoviteľovi neostane na realizáciu 24 mesiacov, s ktorými v ponuke kalkuluje, dôjde k predĺženiu termínu?,

b)           v zmysle tohto bodu je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj kolaudáciu diela, avšak zmluva bližšie nešpecifikuje, na základe akého titulu má túto povinnosť splniť, keďže zhotoviteľ nie je vlastníkom diela a dielo je objednávateľovi po častiach protokolárne priebežne odovzdávané. Žiadame o vysvetlenie tohto záväzku.

Odpoveď č. 9

a)            Samozrejme  prípadným neskorším odovzdaním staveniska dôjde k predlženiu  dátum dokončenia stavby – 24 mesiacov na dokončenie stavby  je doba od odovzdania staveniska.

b)           Vyžadujeme súčinnosť pri kolaudácii – revízne správy, kolaudáciu nezabezpečí dodávateľ.

 

Otázka č. 10

Opis predmetu zákazky hovorí o troch bytových domoch (SO 01, SO 02, SO 03), avšak obsahom výkazu výmer je zadanie len pre SO 01. Je predmetom zákazky len SO 01? Ak nie, žiadame doplnenie výkazu výmer alebo určenie postupu určenia ceny pre SO 02 a SO 03.

Odpoveď č. 10

Predmetom zákazky sú tri bytové domy SO1, SO2, SO3, všetky tri sú totožné preto  vyhotovili na jeden dom výkaz výmer, ktorý treba použiť trikrát na tri domy.

 

Otázka č. 11

Sú určené konkrétne typy, špecifikácie el. varnej dosky a el. rúry ?

Odpoveď č. 11

- nie je špecifikované, varná doska pre 2 a 3 izbový byt - elektrická alebo indukčná 4 zónová, pre 1 izbový byt 2 varnými zónami - zabudované

- el .rúra zabudovaná - štandardná, min. objem 57 l

 

Otázka č. 12

Aká je špecifikácia pre kuchynské linky? (typ, materiál)

Odpoveď č. 12

- štandardná kuchynská linka - DTD lamino skrinky, laminátová pracovná doska, horné skrinky, štandardné otváravé dvierka, min. 1x skrinka s výsuvom pre príbor, zabudované LED podsvietenie pod hornými skrinkami, DREZ min. š. 40 cm,  zadná stena keramický obklad - min. 2x zástrčka na stene pre kuchynských robotov

- dekor vnútro biela, dvierka podľa dohody

- odporúča sa neutrálny drevodekor DTD dvierok

 

Otázka č. 13

Vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii je uvedená predsadená fasáda z ťahokovu. Žiadame o bližšiu špecifikáciu stĺpikov, typu plechu (kg/m2).

Odpoveď č. 13

- typ stĺpikov a ťahokovu je na konkrétnom dodávateľovi - rôzny výrobcovia majú rôzne systémové riešenia preto to nie je presne špecifikované - odporúča sa pozink alebo hliník s povrchovou úpravou.

 

Otázka č. 14

V projektovej dokumentácii chýbajú výkresy statiky krovu vrátane rozmerov prvkov. Žiadame doplniť

Odpoveď č. 14

Konštrukcia pultovej strechy bude tvorená konštrukciou pozostávajúcou z priestorovo stuženej sústavy s drevenými priehradovými väzníkmi s lisovanými styčníkovými plechmi (statický návrh konštrukcie zabezpečí dodávateľ pred vyhotovením RP.).

 

Otázka č. 15

Oceľové schodisko— aký typ výplne zábladia sa má použiť?

Odpoveď č. 15

- pozink alebo hliník s povrchovou úpravou.

 

Otázka č. 16

Kto zabezpečuje povolenia pre napojenia inžinierskych sietí k prípojkám?

Odpoveď č. 16

Povolenia pre napojenia inžinierskych sietí k prípojkám zabezpečí verejný obstarávateľ

 

Otázka č. 17

V zadaní výkazu výmer nie sú uvedené geodetické práce. Sú súčasťou predmetu zákazky?

Odpoveď č. 17

Geodetické práce sú súčasťou zákazky.

 

Otázka č. 18

Kto zabezpečí dočasné stavebné oplotenie?

Odpoveď č. 18

Dočasné stavebné oplotenie zabezpečí dodávateľ stavby

 

Otázka č. 19

Aký typ materiálov a povrchových úprav má byť použitý pre obklady, dlažby, interiérové výplne otvorov a iné? Štandard ?

Odpoveď č. 19

- štandard, dlažba protišmyk min. R9, neutrálne farby - biela, šedá, hnedá, dvere - biele, alebo dekor dreva. Odporúča sa pripraviť 2-3 far. varianty v rovnakej cenovej kategórií a podľa toho sa vyberie.

 

                                             

 

Vysvetlenie súťažných podkladov 5.2.2019

 

Zákazka: Výstavba nájomného bytového domu 3 x 6 bytových jednotiek, vyhlásená vo VVO č. 15/2019 zo dňa 22.01.2019 pod značkou 1423 – WYP

 

Otázka č. 1

 V bode 14.1 SP Ponuka – obsah nie je uvedený obsah ponuky, t. j. chýba zoznam dokumentov a príloh, ktoré majú tvoriť ponuku uchádzača. Žiadame určiť presný obsah predloženej ponuky

 

Odpoveď č. 1

 Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži:  Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom JED podľa § 39 ZVO, ktorý si stiahne a vyplní podľa manuálu ÚVO, prístupnom na adrese: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html.
1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených oskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v elektronickej forme. To znamená že uchádzač si môže vyžiadať požadovaný dokument v elektronickej forme od vydávajúceho úradu, alebo vlastní dokumenty, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk a tieto zoskenuje do elektronickej formy najvhodnejšie do formátu pdf. a tie použije na preukázanie podmienok účasti. Uchádzač zoskenuje všetky strany dokumentu tak, aby bolo možné overiť jeho platnosť a u kópií, ich overenie v povolenej lehote. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:
2.1.1.výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,(štatutár(i), členovia dozorného orgánu, prokurista a právnická osoba)
2.1.2.potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár
2.1.3.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár
2.1.4.potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
2.1.5.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2.2.Uchádzač nepredkladá
2.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra), ktorý je prístupný na portáloch verejnej správy SR.
2.3.Doklady podľa bodov 2.1.1. až 2.1.5. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z.).
2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 2.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR.
2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z verejnej súťaže vylúčený.
2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčený.

Ďalej ponuka má obsahovať:

Výpis z  registra hospodárskych subjektov, Výpis z registra partnerov verejného sektora,

Ďalšie prílohy:

1. Návrh na plnenie kritérií

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

4. Zmluva o dielo

5. Vyplnený výkaz výmer

 

Otázka č. 2

 V zmysle vysvetlenia verejného obstarávateľa zo dňa 31.1.2019 sú predmetom zákazky tri bytové domy SO 1, SO 2, SO 3 a všetky tri sú totožné, preto vyhotovil na jeden dom výkaz – výmer, ktorý treba použiť trikrát na tri domy, Uvedené je značne mätúce a nie je jasné akým spôsobom má byť predložená finálna cena vo výkaze výmer a koľko krát má byť bytový dom vo výkaze – výmer. Žiadame určiť presné podmienky.

 

Odpoveď č. 2

V prílohe je prepracovaný projekt na prípojky na elektrinu na tri bytové domy

Ostatné projekty budú doplnené v krátkom čase

 

 

Otázka č. 3

V zmysle vysvetlenia verejného obstarávateľa zo dňa 31.1.2019 dochádza k zmene zmluva o dielo. Žiadam predložiť aktuálne znenie

Odpoveď-

Zmluva o dielo je v prílohe

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO

ČÍSLO ZMLUVY:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení

„Obchodný zákonník“

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

 

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Orechová Potôň

Sídlo: Orechová Potôň č. 281, 930 02 Orechová Potôň

IČO: 00305669

DIČ: 2021139780

IČ DPH: -

Konajúci prostredníctvom: Ing. Szilárd Gálffy – starosta obce

Bankové spojenie: VÚB

IBAN: SK57 0200 0000 0009 2082 3122

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných: Ing. Szilárd Gálffy – starosta obce

vo veciach realizačných: Ing. Szilárd Gálffy – starosta obce

vo veciach technických: Ing. Szilárd Gálffy – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ”)

 

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konajúci prostredníctvom:

Zápis:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach realizačných:

vo veciach technických:

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej v texte tejto zmluvy len „zmluvné strany“)

za nasledovných zmluvnými stranami odsúhlasených podmienok:

 

Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Objednávateľ v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva práce postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: Predmet zákazky: Výstavba nájomného bytového domu 3 ks x6 bytových jednotiek v obci Orechová Potôň“,  postup verejného obstarávania: Verejná súťaž, bez elektronickej aukcie. Vyhlásenie verejného obstarávania: Vestník verejného obstarávania č. 15/2019, zo dňa 22.01.2019, pod značkou 1423.-WYP.

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo definované v odseku 2. tohto článku zmluvy a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela dohodnutú podľa článku II. tejto zmluvy, to všetko za podmienok dohodnutých ďalej v tejto zmluve.

3. Dielom sa podľa tejto zmluvy rozumie:

a) Výstavba nájomného bytového domu 3 ks x6 bytových jednotiek v obci Orechová Potôň“ (ďalej spolu len „dielo“).

4. Miestom zhotovovania diela je: Obec Orechová Potôň, parcela č. 413/1 k.ú. Orechová Potôň

 5. Zhotoviteľ vykoná dielo vo všetkých jeho častiach, vrátane dodávok výrobkov, materiálu a všetkých vecí určených a potrebných na vykonanie diela s odbornou starostlivosťou, v kvalite a parametroch podľa:

a) cenovej špecifikácie prác a dodávok

b) zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky,

c) technických noriem a technologických postupov výrobcov použitých materiálov a aplikačných systémov,

d) podmienok dohodnutých v tejto zmluve a obojstranne záväzne písomne potvrdených

individuálnych dohôd medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania tejto zmluvy predložiť objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu k realizáciu stavby pre dielo realizované podľa tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania tejto zmluvy predložiť objednávateľovi výkaz výmer a rozpočet k dielu realizovanému podľa tejto zmluvy zostavený podľa predloženej cenovej ponuky.

8. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudácii stavieb.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje dostatočnými odbornými, technickými ako aj profesijnými znalosťami, strojovým vybavením a personálnymi kapacitami, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela a má dostatočnú odbornú spôsobilosť a všetky oprávnenia potrebné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

- vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

- v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy v Registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z Registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS zhotoviteľom alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do Registra včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS zhotoviteľom bude mať za následok, že obstarávateľ, s ktorým partner verejného sektora (zhotoviteľ) uzavrel zmluvu, nemusí po dobu trvania takéhoto porušenia alebo nesplnenia plniť svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku. Dodávateľ musí byť zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

 

Článok II.

Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

 

1. Cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom a účinnom znení a v zmysle vykonávacej vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v platnom a účinnom znení stanovená dohodou zmluvných strán.

2. Podľa dohody zmluvných strán sa cena za dielo určí podľa zhotoviteľom predložených jednotkových cien prác a materiálu a objednávateľom odsúhlaseného množstva skutočne, t.j. reálne vykonaných prác a použitých materiálov.

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že dielo realizované podľa tejto zmluvy je financované z prostriedkov čerpaných od Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej spolu len „financujúci subjekt“). V prípade neposkytnutia podpory a dotácie stavba sa neuskutoční.

4. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene diela v zmysle platných právnych predpisov. V prípade vzniku nároku sa zmluvné strany vzájomne dohodli uplatňovať ustanovenie § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení.

5. Zhotoviteľ je povinný ku každej fakturácii podľa tejto zmluvy v lehote najneskôr do 3-tieho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa fakturuje vypracovať súpis už zrealizovaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ je povinný na základe súpisu zrealizovaných prác a dodávok vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy a objednávateľ je povinný túto faktúru zaplatiť.

6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúr zhotoviteľa. Úhrada faktúry je podmienená odsúhlaseniu súpisu už zrealizovaných prác a dodávok zo strany poverených zástupcov financujúceho subjektu a poverených zástupcov objednávateľa (stavebný dozor objednávateľa). Súpis, resp. každá položka uvedená v súpise zrealizovaných prác a dodávok sa považuje za odsúhlasenú, pokiaľ k nej nebola písomne vznesená námietka, výhrada alebo nesúhlas. Zástupcovia financujúceho subjektu a zástupcovia objednávateľa sú povinní predložený súpis odsúhlasiť v lehote najneskôr do 6-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa práce a dodávky fakturujú. Márnym uplynutím

lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete sa súpis prác a dodávok považuje za odsúhlasený.

7. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúry za účelom úhrady ceny diela pravidelne mesačne, a to v lehote najneskôr do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa práce a dodávky fakturujú.

8. Každá faktúra vystavená zhotoviteľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy musí obsahovať povinné zákonné náležitosti faktúry ako daňového dokladu.

9. Prílohou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi za účelom úhrady ceny diela, resp. časti ceny diela podľa tejto zmluvy je súpis zrealizovaných prác a dodávok podľa odseku 4. tohto článku zmluvy.

10. Každá faktúra doručovaná objednávateľovi podľa tejto zmluvy sa doručuje osobne alebo poštou. V prípade osobného doručovania, osoba oprávnená konať za objednávateľa alebo osoba oprávnená preberať poštu za objednávateľa písomne potvrdí prevzatie predmetnej faktúry. V prípade doručovania faktúry poštou sa faktúra doručuje na adresu sídla objednávateľa uvedenú v identifikačných údajoch objednávateľa na prvej strane tejto zmluvy.

11. Splatnosť každej faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry objednávateľovi.

12. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške ustanovenej právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Článok III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo aj vrátane kolaudácie najneskôr do 31.07.2021

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote najneskôr do 7 dní od právoplatnosti Zmluvy medzi objednávateľom a financujúcim subjektom, a to vrátane bodov napojenia na všetky potrebné energie, najmä nie však výhradne na elektrický prúd a vodu a zhotoviteľ sa zaväzuje v uvedenej lehote stavenisko prevziať. Túto skutočnosť sa zmluvné strany zaväzujú zaznamenať v stavebnom denníku. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.

3. Termíny uvedené v tejto zmluve a lehoty stanovené odsúhlaseným harmonogramom prác sa automaticky predlžujú o dobu výkonu odsúhlasených naviac prác.

4. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom, je objednávateľ povinný riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa k prevzatiu diela.

5. Zhotoviteľ je povinný okamžite písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom nedodržania termínu plnenia najneskôr však do troch dní

odo dňa kedy sa o vzniku takej skutočnosti dozvedel, a to zápisom v stavebnom denníku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci. Doba plnenia sa predlžuje o dobu kedy nie je možné vykonávanie prác z dôvodu vyššej moci, napr. nepriaznivé počasie, ktoré znemožňuje dodržanie technologických postupov alebo iné v čase uzatvárania zmluvy nepredvídateľné skutočnosti (vojna, občianske nepokoje, havárie, štrajky, demonštrácie, a pod.), ktoré musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

7. V prípade, ak nebude zhotoviteľ schopný dodržať stanovené lehoty a termíny počas bežnej pracovnej doby, a tak splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, bude povinný zhotovovať dielo prostredníctvom viacerých zmien, prípadne prácou nadčas bez toho, aby objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa nebude meniť v dôsledku uvedených okolností.

8. Všetky náklady vzniknuté zhotoviteľovi z dôvodu, že nedodrží dohodnuté lehoty a termíny, ide najmä nie však výhradne o náklady na prácu nadčas, viaceré smeny, zvýšené zaťaženie strojov, a pod. nebudú môcť byť vyúčtované objednávateľovi a budú súčasťou celkovej ceny diela dohodnutej podľa tejto zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu týchto nákladov.

Článok IV.

Podmienky zhotovovania diela

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

a) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo,

b) potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,

c) na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je

schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých

príslušných STN ako aj energetickú hospodárnosť budovy v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj prostredníctvom subdodávateľov podľa vlastného výberu. V rámci možností využije služby firiem z regiónu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike a kópiu záznamu o absolvovaní školenia predložiť objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje preverovať znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom a účinnom znení a vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom a účinnom znení.

5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom a účinnom znení.

6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v súvislosti so zhotovovaním diela sa bude viesť jeden stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Do stavebného denníka smú robiť zápisy iba osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, realizačných a technických uvedené na prvej strane tejto zmluvy, a to rovnako za objednávateľa ako aj za zhotoviteľa.

7. Osoba oprávnená konať vo veciach technických u objednávateľa je povinná kontrolovať realizáciu stavebných prác a dodávok a odsúhlasovať vykonané práce a dodávky evidované v stavebnom denníku. Osoba oprávnená konať vo veciach realizačných u objednávateľa je oprávnená kontrolovať realizáciu stavebných prác a dodávok a odsúhlasovať vykonané práce a dodávky evidované v stavebnom denníku.

8. Ak budú počas kontrol zistené nedostatky alebo vady plnenia zhotoviteľom, objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať vo veciach technických za objednávateľa je oprávnená nariadiť nápravu, odmietnuť vadné veci a materiál alebo ktorúkoľvek z už vykonaných častí diela, tieto skutočnosti ako aj zmluvnými stranami odsúhlasené opatrenia prijaté na nápravu musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.

9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami a náradím.

10. Personál zhotoviteľa tvoria osoby z radov zamestnancov zhotoviteľa ako aj tretie subjekty v rámci zazmluvnených subdodávateľských vzťahov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vo vzťahu k nasadenému personálu sú dodržané všetky povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych ako aj iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávanú prácu.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nasadený personál bude nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP - ochranný odev a pokrývku hlavy.

 

12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby personál zhotoviteľa:

a) dodržiaval právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b) dodržiaval zásady bezpečného správania sa na stavenisku,

c) dodržiaval určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne oboznámený,

d) v pracovnom čase nepožíval alkoholické nápoje, neužíval omamné látky, a pod ich vplyvom nenastupoval na výkon práce,

e) dodržiaval zákaz fajčenia,

f) oznamoval svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností sa podieľať na ich odstraňovaní,

g) konal tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe.

13. Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať vo veciach realizačných a osoba oprávnená konať vo veciach technických u objednávateľa má právo kedykoľvek vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia vykonať skúšku, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela použije iba stroje, zariadenia, mechanizmy a pracovné nástroje, ktoré sú v jeho oprávnenej držbe a sú technicky spôsobilé, t.j. majú platné doklady o technickom stave. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so strojmi, zariadeniami, mechanizmami a pracovnými nástrojmi bude

pracovať iba k tomu odborne spôsobilý a zaškolený personál.

15. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov platné v Slovenskej republike.

16. Zhotoviteľ použije pre dielo len veci, výrobky a materiál, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

17. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom musia byť deklarované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

18. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom je povinný vopred upozorniť zhotoviteľa na tento postup a poskytnúť zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu na splnenie tejto povinnosti.

19. Spaľovanie akéhokoľvek materiálu a odpadu je na stavenisku a v jeho okolí prísne zakázané.

20. Zhotoviteľ je povinný triediť odpad v zmysle platných právnych predpisov.

21. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opačnom prípade je objednávateľ po písomnom upozornení a výzve oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.

Článok V.

Zodpovednosť za škodu

1. Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení – Obchodný zákonník.

Článok VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že dielo realizované podľa tejto zmluvy bude objednávateľovi odovzdávané po častiach, a to v pravidelných intervaloch raz mesačne.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že jednotlivé časti diela budú objednávateľovi odovzdávané protokolárne v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia príslušného kalendárneho mesiaca.

4. Preberací protokol bude obsahovať najmä, nie však výhradne nasledovné údaje:

a) základné údaje o diele,

b) súpis zrealizovaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom odovzdávanej časti diela,

c) súpis zistených vád a nedorobkov, ak budú zistené,

d) návrhy na odstránenie zistených vád a nedorobkov,

e) lehoty na odstránenie zistených vád a nedorobkov,

f) zoznam odovzdaných dokladov, ak boli nejaké doklady predmetom odovzdávania,

g) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ časť diela odovzdáva a objednávateľ časť diela preberá,

h) podpisy oprávnených zástupcov objednávateľa, financujúceho subjektu a zhotoviteľa konať vo veciach zmluvných.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá zato, že dielo bude vyhotovené riadne a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto

zmluve, t.j. zodpovedá za to, že zrealizované práce a dodávky budú prevedené podľa osvedčených

technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, STN-EN, STN ISO) a v súlade s hygienickými,

ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.

2. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý

účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že záručná lehota je 60 mesiacov.

4. Záručná lehota začína plynúť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

a) dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom,

b) dňom zaplatenia ceny diela v celom rozsahu.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že záručná doba začne plynúť tým dňom, ktorý nastane neskôr.

5. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V písomnom oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia uplatnená doporučene poštou na adresu zhotoviteľa uvedenú v identifikačných údajoch zhotoviteľa na prvej strane tejto zmluvy. Na reklamáciu uplatnenú iným spôsobom ako spôsobom uplatneným v tomto odseku zmluvy sa nebude prihliadať a reklamácia sa nebude považovať za uplatnenú.

6. Zhotoviteľ je povinný obhliadnuť reklamované vady:

a) v lehote najneskôr do 72 hodín od prijatia písomnej reklamácie pri vadách brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť,

b) v lehote najneskôr do 72 hodín od prijatia písomnej reklamácie pri vadách ostatných, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:

a) v lehote najneskôr do 72 hodín od obhliadnutia reklamovanej vady, v prípade, že vada bráni v prevádzke diela, alebo ohrozuje bezpečnosť diela,

b) v lehote najneskôr do 5 dní od obhliadnutia reklamovanej vady pri vadách ostatných, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa nástupu na odstránenie reklamovaných vád, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v dohodnutých lehotách a bezplatne.

10. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

11. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním.

12. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

13. Zhotoviteľ je povinný po odstránení reklamovanej vady predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie a podpis odovzdávací a preberací protokol, pokiaľ tak neuskutoční, vada sa nepovažuje za riadne odstránenú.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak:

a) zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou,

b) zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,

c) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak sa voči zhotoviteľovi začalo

reštrukturalizačné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

a) objednávateľ mešká s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti,

b) bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz alebo ak sa voči objednávateľovi začalo

reštrukturalizačné konanie alebo ak objednávateľ vstúpil do likvidácie.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, že nebude schválené financovanie diela prostredníctvom prostriedkov od financujúceho subjektu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie e-mailom, t.j. elektronickou poštou.

Článok IX.

Osobitné zmluvné ustanovenia

1. Vymedzenie pojmov:

a) vecami „zmluvnými“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatných častiach zmluvy, ktoré majú vplyv na cenu diela, rozsah prác a dodávok materiálu alebo termíny výstavby ako aj o všetkých úkonoch smerujúcich k vzniku záväzkov objednávateľa a zhotoviteľa. Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných za obe zmluvné strany sú uvedené v identifikačných údajoch zmluvných strán na prvej strane tejto zmluvy.

b) vecami „realizačnými“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie: koordinácia a kontrola stavebných prác na stavenisku a stavbe. Osoby oprávnené konať vo veciach realizačných za obe zmluvné strany sú uvedené v identifikačných údajoch zmluvných strán na prvej strane tejto zmluvy.

c) vecami „technickými“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie: organizácia, riadenie a koordinácia stavebných prác na stavenisku a stavbe a činnosť stavbyvedúceho podľa § 46a Stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Osoby oprávnené konať vo veciach technických za obe zmluvné strany sú uvedené v identifikačných údajoch zmluvných strán na prvej strane tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj výslovný súhlas.

3. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku objednávateľa so svojimi akýmikoľvek pohľadávkami voči objednávateľovi.

4. Objednávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa.

5. V prípade zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených na prvej strane tejto zmluvy je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa

nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

 

Článok X.

Rozhodné právo

  1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú prioritne riešiť cestou 

vzájomnej dohody. Pokiaľ k vyriešeniu sporu vzájomnou dohodou (kompromisom) nedôjde príslušným na riešenie sporu bude Okresný súd Dunajská Streda.

Článok XI.

Doručovanie

1. Akékoľvek písomnosti sa doručujú podľa tejto zmluvy na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené a to tretím dňom od podania poštovej zásielky na poštovú prepravu v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti alebo vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve. Akékoľvek zmeny zmluvy sa budú riadiť podľa § 18 ZVO.

3. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, a to v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov – deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

6. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, t.j. obsah zmluvy je im zrozumiteľný a jasný, zmluva bola nimi schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a uzatvoriť v mene zmluvných strán, obsah tejto zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

 

7. Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Súťažná cenová ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 Výkaz výmer

 

 

 

 

 

 

Orechová Potôň, dňa ......................

Za objednávateľa:                                                               Za zhotoviteľa:

 

 

 

 

............................................                                                   ............................................

Ing. Szilárd Gálffy

starosta obce

 

 

 

 

Žiadost zo dňa 8.2.2019

 

Otázka

 

Týmto Vás žiadame o nápravu na stanovený spôsob komunikácie v rámci verejnej súťaže uverejnenej vo Vestníku č. 15/2019 – 22.01.2019, pod značkou 1423 - WYP, s názvom: Výstavba nájomného bytového domu 3x6 bytových jednotiek.

Kedže ste určili spôsob komunikácie a predkladania ponúk e-mailom, žiadame o zrušenie predmetnej súťaže, nakoľko je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Emailová komunikácia nepodlieha definícii elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente, ani podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

 

Odpoved

 

Po dôkladnom preštudovaní zákona a po konzultáciách sme došli k záveru, že e-mailová komunikácia spĺňa podmienky elektronickej komunikácie – nie je diskriminačné, všeobecne dostupné, a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií. Prístup k doručeným ponukám má len poverená osoba, ktorá zabezpečí otváranie ponúk len komisii v čase na otváranie ponúk.

 

Po zvážení skutočnosti  Vašu žiadosť o nápravu zamietame a verejnú súťaž nezrušíme.

 

 

 

 

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00