Výzva na rekonštrukciu budovy požiarnickej zbrojnice časť 2

Close

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Orechová Potôň

Adresa organizácie: Obecný úrad, 930 02 Orechová Potôň, Kostolná ulica 281/11

Krajina: Slovenská republika

IČO : 00305669

Kontaktná osoba:

Ing. Szilárd Gálffy

Telefón:   0907700992                                                            

E-mail:  obec [at] orechovapoton.sk

 

  1. Druh obstarávateľa: § 7 ods.1. b,  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.   
  1. Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou - verejná súťaž s výzvou na predkladanie cenových ponúk- nie bežne dostupná na trhu – rekonštrukcia budovy požiarnickej zbrojnice
  1.  Predmet obstarávania: Práca – CPV:

45216121-8- Stavebné práce na objektoch hasičských staníc

  1. Predpokladaná hodnota zákazky  27 397,30 € s DPH.
  1. Opis predmetu obstarávania –   rekonštrukcia budovy požiarnickej zbrojnice v obci Orechová Potôň.  Detaily sú popísané v projekte a vo výkaze výmer
  1.  Predmetom zákazky   rekonštrukcia budovy požiarnickej zbrojnice 
  1.  Miesto realizácie zákazky:

Požiarnická zbrojnica v Orechovej Potôni

  1. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. Termín ukončenia zákazky – 60 dní od odovzdania staveniska 

         Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne,

Úhrada za súťažné podklady: nie

10.       Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Zákazka bude financovaná  z rozpočtu obstarávateľa a z dotácií. 

11.       Podmienky účasti uchádzačov:

a) návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste/ CENOVÁ PONUKA

b) položkovitý rozpočet, 

c) výpis OR alebo ŽL potvrdzujúci oprávnenie podnikania a na vykonanie zákazky.

d) čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 a nemá zákaz sa zúčastniť vo verejnom obstarávan

12.       Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: je účelná obhliadka miesta dodania zákazky

          po dohode.

13.       Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia cena za celý predmet obstarávania s DPH

           v   EUR.

14.       Lehota na predkladanie ponúk, otváranie obálok:

            Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke s označením zákazka cenová ponuka

 „ rekonštrukcia a modernizácia požiarnickej zbrojnice“       do 28.09.2020 do 9:00 hod. na adresu obstarávateľa.

      Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk 28.09.2020 o 10:00 hodín.

 

15.       Ďalšie informácie:

      Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

      Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu  z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam  obstarávateľa. Obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.

 

 

 

V Orechovej Potôni, dňa 16.09. 2020

 

                                                                                   ..............................................

                                                                                        Ing. Szilárd Gálffy

                                                                                                                         obstarávateľ  

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00