Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

Close

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Orechová Potôň  zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Predmet prevodu:

Predmetom priameho predaja sú tieto nehnuteľnosti:

1. súbor nehnuteľností: pozemok parc. č. E – KN 484 - orná pôda o  výmere 10660 m2 a pozemok parc. č. E – KN 485 - orná pôda o  výmere 7733 m2, v k. ú. Dolná Potôň, zapísaný na LV č. 1240 na katastrálnom odbore Okresného úradu Dunajská Streda, za minimálnu cenu 1,50 € / m2

2. súbor nehnuteľností: pozemok parc. č. E – KN 478 - orná pôda o  výmere 8797 m2 a pozemok parc. č. E – KN 479 - orná pôda o výmere 9272 m2, v k. ú. Dolná Potôň, zapísaný na LV č. 975 na katastrálnom odbore Okresného úradu Dunajská Streda, za minimálnu cenu 1,50 € / m2

Ostatné podmienky prevodu:

Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, geometrického plánu a s  podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.

Cenové ponuky s navrhovanou cenou za prevod nehnuteľností s označením poradového čísla nehnuteľnosti doručia záujemcovia na Obecný úrad v Orechovej Potône, Kostolná 281/11, 930 02 Orechová Potôň najneskôr  dňa 08.11.2018 do 9.00 hod. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia súťaže.

Vyhlasovateľ  bude písomne informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí  neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00