ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VIESKA

Dátum

Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Vieska bude v zmysle ustanovení § 1 stavebného zákona komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Návrhové obdobie územnoplánovacej dokumentácie stanovujeme rámcovo do roku 2040.

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska